CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'aquí en endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre ECEN2000 S.L. i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que ECEN2000 S.L. posa a la seva disposició en la seva pàgina web www.electronicacentral-online.com

La contractació a través dels espais web d'ECEN2000 S.L. suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per la navegació de l'usuari per les pàgines propietat d'ECEN2000 S.L.. Aquestes condicions seran aplicades sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin d'aplicació per cada cas.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a la Llei 7/1998, del 13 d'Abril, sobre les Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, del 19 de Juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, del 17 de Desembre de 1999, per la qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, del 15 de Gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 del 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

ECEN2000 S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus espais web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades per unes altres diferents i posteriors. No obstant, ECEN2000 S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència sobre les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les amb temps i forma adequats.

INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

ECEN2000 S.L. informa que el procediment de compra a través de les seves pàgines web ve detallat en l'apartat denominat ENVIAMENTS i DEVOLUCIONS, al qual l'usuari podrà accedir a través de les Condicions Generals.

Per la contractació amb ECEN2000 S.L. a través de les seves pàgines web l'usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar aquestes Condicions Generals de Contractació. De la mateixa manera l'usuari declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessària per a l'accés als espais web d'ECEN2000 S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos. L'usuari es fa responsable de tractar de forma confidencial i responsable la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre.

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes Condicions de Contractació (d'aquí en endavant les "Condicions de Venda") regulen la compravenda on-line dels productes o serveis oferts per ECEN2000 S.L. amb domicili social a Avda. Generalitat 16, Mollerussa 25230, Lleida a través de la web www.electronicacentral-online.com i posats a la venda a través dels mitjans tècnics allí incorporats i completin en quan no s'oposin a ells els pactes establerts en la corresponent ordre de compra electrònica (d'aquí en endavant "l'Ordre de Compra").

Aquest acord no és d'aplicació a les compres de Productes o Serveis a través d'un revenedor o distribuïdor ni és un acord de revenda o de distribució.

ADHESIÓ A LES CONDICIONS DE VENDA

La complementació i enviament de la corresponent Ordre de Compra expressa per la seva part l'adhesió plena i sense reserves a totes i cada una de les presents Condicions de Venda tal com s'indica en la pròpia Ordre de Compra.

PREUS, OFERTES I PRESSUPOSTOS

Els productes oferts a la web www.electronicacentral-online.com i els preus d'aquests estaran disponibles per la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes de la pàgina web.

Els pressupostos o ofertes econòmiques solament són vàlids per escrit i durant el termini que s'indiqui. En cas de no indicar cap termini, aquest serà de 15 dies (inclòs per a productes de Tercers).

Tots els preus inclouen l'IVA.

COM COMPRAR

Les comandes únicament es cursaran a www.electronicacentral-online.com per mitjans telemàtics (telèfon o internet) mitjançant el formulari d'Ordre de Compra que es facilita, degudament complementat, proporcionant totes i cadascuna de les dades sol·licitades com a obligatòries.

Un cop rebuda l'Ordre de Compra, www.electronicacentral-online.com remetrà de forma immediata una confirmació del contracte de compravenda realitzat (d'aquí en endavant "Confirmació") a l'adreça de correu electrònic indicada en l'Ordre de Compra. Vostè haurà de verificar la Confirmació de la Comanda i notificar-nos immediatament per escrit qualsevol error si fos el cas, o el especificat en la Confirmació de la Comanda serà aplicable a aquesta.

En el supòsit que en el moment de la recepció d'una Ordre de Compra no hi hagués existències disponibles del producte o productes sol·licitats, www.electronicacentral-online.com es posarà en contacte amb el client per comunicar-li, oferint-li sempre que pugui la possibilitat d'adquirir un producte similar.

FORMES DE PAGAMENT

Preu

El preu dels productes únicament es pagarà a elecció del Client per qualsevol dels mitjans següents:

 • Mitjançant Targeta de crèdit

  El servei de pagament mitjançant targeta de crèdit és directament proporcionat per l'entitat de crèdit. Les targetes admeses són VISA, MASTERCARD, 4B, 4B MASTERCARD i 4B MAESTRO.

  Amb el fi d'incrementar la seguretat en les compres realitzades a través d'Internet i protegir a les parts que intervenen en la compra de possibles actuacions fraudulentes, VISA, MASTERCARD, 4B, 4B MASTERCARD i 4B MAESTRO han acordat oferir comerç segur per a les compres que es realitzin a través d'Internet mitjançant els sistemes de seguretat 3D Secure (Verified by Visa i MasterCard Secure Code).

  www.electronicacentral-online.com exclou tota responsabilitat en relació amb la confidencialitat i seguretat de la informació i de les dades proporcionades pel Client amb ocasió del pagament de les seves compres electròniques mitjançant targeta de crèdit, en la mesura en que el tractament d'aquesta informació i dades no es trobi exclusivament sota el control de www.electronicacentral-online.com.

 • Mitjançant ingrés en compte:

  En aquest cas el client haurà d'abonar l'import total de la seva compra mitjançant transferència al nostre compte bancari. Un cop rebuda la Confirmació de l'Ordre de Compra per part de www.electronicacentral-online.com on s'indicarà el número de compte bancari on s'ha de realitzar la transferència. Quan www.electronicacentral-online.com tingui la confirmació del ingrés, el producte li serà entregat en el seu domicili segons els terminis descrits més endavant.

Despeses i impostos

Les despeses de condicionament, embalatge i enviament dels productes comprats, així com en el seu cas, l'IVA i altres impostos que siguin d'aplicació aniran a compte del client que procedirà a pagar-los juntament amb el preu i en la mateixa forma de pagament escollida per fer efectiu el pagament del preu.

Garanties sobre el pagament

www.electronicacentral-online.com es reserva el dret a exigir que el Client presti les oportunes garanties de pagament abans de remetre la Confirmació i cursar la comanda rebuda, atenent per a això als riscos als quals previsiblement s'exposi, com per exemple, les incidències hagudes amb anterioritat en altres pagaments o l'existència d'informes financers que així ho desaconsellin.

RESERVA DEL DOMINI

www.electronicacentral-online.com es reserva expressament la propietat del Producte fins al pagament íntegre del preu, les despeses i els impostos aplicables. Fins llavors el Client ha d'assegurar-los i emmagatzemar-los de forma separada i no pot modificar-los, pignorar-los o vendre'ls.

www.electronicacentral-online.com podrà iniciar accions legals per cobrar el Preu abans que el títol de propietat es traspassi.

www.electronicacentral-online.com pot suspendre l'entrega o Servei fins al pagament total de la comanda.

ENTREGA DE PRODUCTES

Termini d'entrega

El termini d'entrega dels Productes serà el que s'indiqui específicament en cada article, essent d'uns 10 dies hàbils el termini promig, des del moment en què es fa efectiu el cobrament de la totalitat del preu, despeses i impostos aplicables.

www.electronicacentral-online.com pot realitzar l'entrega per parts. La falta d'estoc es causa suficient per interrompre el còmput del termini d'entrega, sempre que sigui comunicat al client abans de la finalització del termini.

Transmissió de riscos

L'entrega es realitza mitjançant la posta a disposició del Producte per www.electronicacentral-online.com o per un tercer per compte de www.electronicacentral-online.com en la direcció indicada pel Client en l'Ordre de Compra. El Client assumirà tots els riscos de deteriorament, menyscapte, danys i pèrdua dels Productes des del moment en que els Productes s'hagin posat a disposició del Client conformement a aquesta clàusula.

Responsabilitat per entrega

www.electronicacentral-online.com quedarà lliurada del compliment de les seves obligacions d'entrega previstes en el termini d'entrega i declina tota responsabilitat al respecte en els següents supòsits:

 • Impagament total o parcial per part del Client de l'Ordre de Compra.
 • Omissió o inexactitud de les informacions de conformitat amb l'apartat 4 que ha de subministrat el Client en l'Ordre de Compra al moment d'efectuar la comanda.

Lloc d'entrega

Es garanteix el servei d'entrega en el territori espanyol dins de la península Ibèrica i les Illes Balears, quedant excloses les Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

DRET DE DESISTIMENT

https://www.electronicacentral-online.com">www.electronicacentral-online.com habilita un procés simple perquè els seus consumidors puguin exercir el seu dret a desistir d'un article comprat. En cas que el consumidor vulgui retornar l'article, disposa d'un termini de 14 dies naturals, a comptar des de l'entrega de la comanda, per notificar-ho a través de l'apartat "Contacte" de la pàgina web enviant el formulari de desistiment o posant-se en contacte a través de l'e-mail pedidosweb@ecen2000.com.

El comprador disposa de 14 dies naturals per revocar el contracte sense penalització ni necessitat d'indicar els motius d’aquesta decisió. Una vegada efectuat i acceptat pel nostre departament d'atenció post-venda el dret de desistiment o revocació per conformitat del client, efectuarem la devolució de les sumes abonades en la major brevetat possible i en la mateixa forma en què es va efectuar el pagament.

En rebre https://www.electronicacentral-online.com">www.electronicacentral-online.com els productes retornats, es procedirà a la revisió dels mateixos i; en cas que es trobin en perfectes condicions, amb tots els seus accessoris, manuals, proteccions, embolcalls, etc. s'efectuarà l'abonament del 100% dels imports pagats. En cas de presentar alguna disconformitat o sense embolcalls o accessoris o en mal estat es procedirà a una depreciació acord al deteriorament o desgast del bé. De la mateixa manera, no s'acceptaran devolucions de productes amb números de sèrie diferents dels indicats en l'albarà o factura de venda.

Aconsellem que protegeixi els seus articles, ja que en cas de devolucions en exercici del dret de desistiment, o per avaries o defectes que no quedin coberts amb la garantia legal, serà el consumidor el responsable dels possibles danys que pateixin durant el transport.

Per la seva naturalesa s'exclouen de la devolució per desistiment els següents productes:

 • Qualsevol software, jocs per consoles, DVD, blu-ray, ... els embolcalls dels quals hagin estat danyats o oberts.
 • Per raons higièniques o de protecció de salut, tot tipus de productes relacionats amb la cura personal, salut i higiene o que requereixin contacte directe amb algunes parts del cos com per exemple auriculars In-EAR, raspalls de dents, planxes de pèl o productes de fitness i salut l'embolcall dels quals hagi estat obert o es detecti qualsevol signe d'ús.

GARANTIES

www.electronicacentral-online.com li ofereix un termini de prova de 15 dies i li garanteix la qualitat del producte que empara, en els termes legalment establerts, durant un termini de tres anys a partir de la data d'entrega.

No s'inclouen deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan procedeixi, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. En cas de devolució voluntària del producte en bon estat, les despeses d'enviament aniran a càrrec del client.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució en els terminis legalment establerts.

La garantia perdrà el seu valor:

 • Si es manipula o repara tant el número identificatiu com el propi aparell garantit sense coneixement del Servei Tècnic.

Per fer ús de la garantia contacti amb nosaltres per e-mail a la següent adreça: pedidosweb@ecen2000.com.

SERVEIS

Els Serveis seran prestats per www.electronicacentral-online.com o un Proveïdor de Serveis. Els temps de resposta són aproximats i poden variar segons la localització o l'accessibilitat al Producte. El Servei es podrà proporcionar via telefònica o Internet quan sigui apropiat. www.electronicacentral-online.com és propietària de qualsevol Producte reemplaçat o dels components objecte de la reparació i podrà cobrar al Client si no els torna quan se li requereixi. Les reparacions dels Productes de Tercers s'efectuaran segons la garantia del fabricant o del llicenciador. Les Peces de recanvi no crítiques per la funció del Producte poden no ser substituïdes en el termini de l'Oferta del Servei.

www.electronicacentral-online.com es reserva el dret de reemplaçar el producte per un altre idèntic o de similars característiques d'igual o superior valor, sempre que la reparació no sigui possible o econòmicament viable.

www.electronicacentral-online.com no tornarà l'import del producte per altres motius que el desistiment.

RESPONSABILITAT

Cap de les parts serà responsable dels incompliments o retards de les seves obligacions, si la falta d'execució o retard fos conseqüència d'un cas fortuït o de força major.

FORÇA MAJOR

www.electronicacentral-online.com no accepta responsabilitat per demores (entrega o servei inclosos) causades per circumstàncies que escapin al seu control raonable i tindrà dret a una pròrroga per la seva execució; com a exemple d'aquestes circumstàncies, però sense caràcter limitatiu, s'inclouen vagues, problemes de logística, subministrament o fabricació, fluctuacions de tipus de canvi, accions governamentals i desastres naturals. Si la causa dura més de 2 mesos aquest acord podria ser resolt per qualsevol part, sense dret a compensació.

RESOLUCIÓ

Qualsevol part pot resoldre aquest contracte si l'altra:

 • Incompleix de mode material i persistent aquest acord i posa solució a tal incompliment dins dels 30 dies hàbils següents al requeriment escrit a l'efecte; o 2) és declarada insolvent o no pot pagar els seus deutes a la data del venciment.

OBLIGACIONS DEL CLIENT

El Client respondrà de:

 • La seva pròpia elecció del Producte i la idoneïtat per un fi o propòsit.
 • Les seves despeses de telèfon i correu en cas d'haver de contactar amb www.electronicacentral-online.com.
 • Les especificacions en productes i les instruccions donades per aquests.

PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

El Client autoritza a www.electronicacentral-online.com a tractar de forma automatitzada les dades personals facilitades pel Client. www.electronicacentral-online.com tractarà de forma automàtica aquestes Dades Personals amb finalitats i d'acord amb les condicions establertes en la Política de Privacitat de www.electronicacentral-online.com , publicada en l'apartat d'Informació Legal.

www.electronicacentral-online.com ha adoptat i disposat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades personals, i així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. No obstant, el Client és conscient que www.electronicacentral-online.com no pot garantir la seguretat absoluta sobre els mateixos, pel que qualsevol mesura de seguretat a Internet es relativament fràgil, pel que www.electronicacentral-online.com no es responsabilitza per qualsevol dany i/o perjudici i/o benefici deixats d'obtenir per l'usuari o qualsevol altre tercer que es vegi perjudicat en aquest sentit.

COMUNICACIONS

Com dur-les a terme

Tota comunicació entre el Client i www.electronicacentral-online.com relacionada amb una comanda determinada podrà fer-se per telèfon o correu electrònic. En aquest últim cas, els missatges es consideraran vàlids i vinculants, sempre que el correu electrònic pertanyi a l'altra part.

Direccions

A efectes de comunicacions, atenció al client, incidències i altres, www.electronicacentral-online.com designa la següent adreça de correu electrònic: pedidosweb@ecen2000.com.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per expressar qualsevol opinió, suggeriment o dubte, els usuaris podran posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de la botiga on-line www.electronicacentral-online.com:

 • Mitjançant correu electrònic a la direcció: pedidosweb@ecen2000.com
 • Via telefònica, des d'Espanya, trucant al número +34 972 32 43 67

En aquest últim cas, l'horari d'Atenció al Client de la botiga on-line serà: De dilluns a dissabte de 9h a 13:00 i de 16.30h a 20.30 h

LLOC D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els contractes celebrats per mitjà de www.electronicacentral-online.com es consideraran duts a terme en el domicili Rambla Generalitat, 24 , Sant Feliu de Guíxols 17220, Girona.

JURISDICCIÓ

Este contrato queda sometido a las leyes españolas y a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de GIRONA.